Με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που ήδη ενσωματώνεται στο Ελληνικό Δίκαιο και με αυτοτελή νόμο, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ο κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις ευρέου φάσματος της οικονομικής δραστηριότητας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Σε έναν κόσμο όπου τα προσωπικά δεδομένα όλων μας κυκλοφορούν πολλές φορές ανεξέλεγκτα χωρίς τη γνώση και συναίνεσή μας όλες οι πλευρές πρέπει να έχουν προετοιμαστεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και την άσκηση των καθηκόντων τους. Κανείς πλέον δεν μπορεί να διακινδυνεύει την ίδια τη βιωσιμότητα της επιχείρησης του καθώς τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι βαρύτατα.

 

Η Data Plan στελεχώνεται από επαγγελματίες υψηλού κύρους στον τομέα τους με εμπειρία στην χαρτογράφηση και ανάλυση των δεδομένων ώστε να προτείνουμε και να υλοποιήσουμε τη λύση που ταιριάζει στο προφίλ της δραστηριότητας σας.